Avís Legal i Responsabilitat

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Administració de la Clínica Dental Merino, i per tant tots els drets estan reservats. Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La utilització indeguda o no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els perjudicis que es puguin ocasionar en els drets de la propietat intel.lectual de l'Administració de la Clínica Dental Merino donarà lloc a les accions que legalment corresponguin a aquesta Administració i , si s'escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin. Les disposicions legislatives i la resta de documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu.

Tant l'accés al web, com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'Administració de la Clínica Dental Merino no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les quals s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de les seves competències.

Protecció de Dades

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal es tracten amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d'11 de juny, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat demanades a l'Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat

Pots enviar un email a demanant un canvi d'informació o la baixa de la nostra base
info@clinicadentalmerino.com.

Titular:  : Clínica dental MERINO ( CLINICA ZEDENT SLP )
CIF:   B 64824824
Direcció:   C/ Rocafort, 68 bajos 08015 - Barcelona
Contacte:   info@clinicadentalmerino.com
Telèfon:   +34 93 424 85 22
Fax:   +34 93 424 77 76